معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
سمترئیس اداره راهداری شهرستان اصفهان
عکس
ناممهرداد
نام خانوادگیعلي اكبري
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمعاون راهداري
عکس
نامفرزاد
نام خانوادگیدادخواه
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی312
 
سمتمسئول دفتر
عکس
نامميثم
نام خانوادگیجواني
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی312
 
سمترئیس اداره ايمني و حريم راهها
عکس
نامحميدرضا
نام خانوادگیبني نجاريان
تلفن مستقیم031-35059
نمابر
تلفن داخلی230
 
سمترئیس اداره نگهداری راه و ابنیه فنی
عکس
ناممهدی
نام خانوادگیفقهی
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی210
 
سمتكارشناس نگهداري راه
عکس
نامشهاب
نام خانوادگیرحيمي
تلفن مستقیم031-35059
نمابر
تلفن داخلی214
 
سمترئيس اداره راهداري شهرستان مباركه
عکس
نامكيوان
نام خانوادگیرحيمي
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمترئیس اداره ابنیه راه ها
عکس
نامآرمین
نام خانوادگیحمیدی
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی212
 
سمترئیس اداره ماشین آلات
عکس
نامکازرونی
نام خانوادگینوید
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی220
 
سمتمسئول راه های روستایی
عکس
ناممحمد
نام خانوادگیکاظمی
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس اداره ایمنی و حریم راه ها
عکس
نامافشین
نام خانوادگیحسین زاده
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی242
 
سمتکارشناس اداره ایمنی و حریم راه ها
عکس
ناممحمد ابراهیم
نام خانوادگیشفیعی
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی247
 
سمتكارشناس اداره ایمنی و حریم
عکس
ناممهدي
نام خانوادگیرعيتي
تلفن مستقیم031-35059
نمابر
تلفن داخلی233
 
سمتکارشناس اداره نگهداری راه ها
عکس
نامداریوش
نام خانوادگیمحمدی
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی217
 
سمتکارشناس اداره نگهداری راه ها
عکس
ناممحمد
نام خانوادگیرضایی
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی214
 
سمتكارشناس امور مالي و بودجه
عکس
نامزيبا
نام خانوادگیصالح ابراهيمي
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی219
 
سمتکارشناس اداره نگهداری راه ها
عکس
نامشهاب
نام خانوادگیرحیمی
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی216
 
سمتکارشناس اداره نگهداری راه ها و ابنیه
عکس
ناممنصور
نام خانوادگیچهارده معصومی
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی211
 
سمتکارشناس اداره نگهداری راه ها
عکس
نامحسن علی
نام خانوادگیاحمدی
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی215
 
سمتكارشناس اداره ایمنی و حریم
عکس
ناممحمدحسن
نام خانوادگیمحمدزماني
تلفن مستقیم031-35059
نمابر
تلفن داخلی245
 
سمتکارشناس اداره ابنیه فنی راه ها
عکس
ناممحمد
نام خانوادگیطراوت
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس اداره ابنیه فنی راه ها
عکس
نامپژمان
نام خانوادگیاسلامی
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی226
 
سمتکارشناس اداره ماشین الات
عکس
نامحسن
نام خانوادگیاسدی
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی222
 
سمتکارشناس اداره ماشین الات
عکس
ناممهران
نام خانوادگیدادخواه
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی225
 
سمتکارشناس اداره ماشین الات
عکس
نامبیژن
نام خانوادگیخواجوی
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتكارشناس گروه فني
عکس
نامسيد محمدرضا
نام خانوادگیامامي
تلفن مستقیم031-35059
نمابر
تلفن داخلی341
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"