سمتمعاون حمل و نقل
عکس
نامعليرضا
نام خانوادگیجعفري
تلفن مستقیم031-36651381
نمابر
تلفن داخلی145
 
سمتمسئول دفتر معاون حمل و نقل
عکس
نامشهريار
نام خانوادگینصر
تلفن مستقیم031-36651381
نمابر
تلفن داخلی101
 
سمترئيس اداره كالا
عکس
نامعباس
نام خانوادگیجواني
تلفن مستقیم031-33864300
نمابر
تلفن داخلی162
 
سمترئیس اداره مسافر
عکس
نامحسين
نام خانوادگیبيغميان
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس اداره مسافر
عکس
ناممحمد رضا
نام خانوادگیطهراني پور
تلفن مستقیم031-35059
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتكارشناس اداره مسافر
عکس
ناممحمد حسن
نام خانوادگیپوربافراني
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمسئول 4% کنترل بارنامه
عکس
نامتيمور
نام خانوادگیآيرم
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی113
 
سمتكارشناس اداره كالا
عکس
نامميلاد
نام خانوادگینوري
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتكارشناس اداره كالا
عکس
نامسيد مجتبي
نام خانوادگیمعين الدين
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتكارشناس اداره كالا
عکس
نامعلي
نام خانوادگیغياثي
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس اداره ایمنی وترافیک
عکس
ناممعید
نام خانوادگیذهبیون
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتكارشناس مسافر
عکس
ناممحمد
نام خانوادگیاحتمالي
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی119
 
سمتكارشناس اداره ايمني و ترافيك
عکس
ناممحمد
نام خانوادگیذكراللهي
تلفن مستقیم031-36651381
نمابر
تلفن داخلی123
 
سمتكارشناس اداره مسافر در پايانه كاوه
عکس
ناممحمود
نام خانوادگینصر اصفهاني
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتكارمند اداره مسافر
عکس
نامعليرضا
نام خانوادگیكاظمي
تلفن مستقیم031-35059
نمابر
تلفن داخلی121
 
سمتمدير پايانه اميركبير
عکس
ناممجيد
نام خانوادگیگلزاري
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس حمل و نقل مسافر
عکس
نامرسول
نام خانوادگیكريمي
تلفن مستقیم031-36651381
نمابر
تلفن داخلی123
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"