سمتمعاون حمل و نقل
عکس
نامعليرضا
نام خانوادگیجعفري
تلفن مستقیم031-36651381
نمابر
تلفن داخلی145
 
سمتمسئول دفتر معاون حمل و نقل
عکس
نامشهريار
نام خانوادگینصر
تلفن مستقیم031-36651381
نمابر
تلفن داخلی101
 
سمترئيس اداره كالا
عکس
نامعباس
نام خانوادگیجواني
تلفن مستقیم031-33864300
نمابر
تلفن داخلی162
 
سمترئیس اداره مسافر
عکس
نامحسين
نام خانوادگیبيغميان
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتكارشناس اداره برنامه ريزي و بودجه
عکس
نامفرنوش
نام خانوادگیكشاني
تلفن مستقیم031-35059
نمابر
تلفن داخلی148
 
سمتکارشناس اداره مسافر
عکس
ناممحمد رضا
نام خانوادگیطهراني پور
تلفن مستقیم031-35059
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتكارشناس اداره مسافر
عکس
ناممحمد حسن
نام خانوادگیپوربافراني
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمسئول 4% کنترل بارنامه
عکس
نامتيمور
نام خانوادگیآيرم
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی610
 
سمتكارشناس اداره كالا
عکس
نامميلاد
نام خانوادگینوري
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتكارشناس اداره كالا
عکس
نامسيد مجتبي
نام خانوادگیمعين الدين
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتكارشناس اداره كالا
عکس
نامعلي
نام خانوادگیغياثي
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس اداره ایمنی وترافیک
عکس
ناممعید
نام خانوادگیذهبیون
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتكارشناس مسافر
عکس
ناممحمد
نام خانوادگیاحتمالي
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی143
 
سمتكارشناس اداره مسافر در پايانه كاوه
عکس
ناممحمود
نام خانوادگینصر اصفهاني
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتنماینده اداره مسافر در پایانه کاوه
عکس
نامعليرضا
نام خانوادگیكاظمي
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمدير پايانه اميركبير
عکس
ناممجيد
نام خانوادگیگلزاري
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس حمل و نقل مسافر
عکس
نامرسول
نام خانوادگیكريمي
تلفن مستقیم031-36651381
نمابر
تلفن داخلی123
 
سمتكارشناس
عکس
نامامير
نام خانوادگیمير بد
تلفن مستقیم031-36651381
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتكارشناس
عکس
نامحسين
نام خانوادگیدولتيار
تلفن مستقیم031-35059
نمابر
تلفن داخلی168
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"