معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
سمتمعاون فني و نظارت بر طرح ها
عکس
ناممحمد علي
نام خانوادگیصلواتي
تلفن مستقیم366651563-4
نمابر
تلفن داخلی400
آدرسساختمان شماره 2
ادارهمعاونت
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 
سمترییس مركز مديريت راه ها
عکس
ناممرضيه
نام خانوادگیفراست
تلفن مستقیم031-35059
نمابر
تلفن داخلی117
آدرسساختمان شماره 1 - مركز مديريت راه ها
ادارهمدیریت راهها
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 
سمترئیس اداره پيمان و رسيدگي
عکس
ناماسماعيل
نام خانوادگیسالك
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی340
آدرس
ادارهپیمان و رسیدگی
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 
سمترئیس اداره سرمایه گذاری و بازرگانی
عکس
ناممهرنوش
نام خانوادگیجنتي
تلفن مستقیم031-36651381
نمابر
تلفن داخلی106
آدرسساختمان شماره 2
ادارهنظارت فنی و بهره برداری از راهها
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 
سمترئیس اداره فنی ونظارت
عکس
نامحامد
نام خانوادگیفلاحي
تلفن مستقیم031-36651381
نمابر
تلفن داخلی107
آدرسساختمان شماره 2
ادارهنظارت فنی و بهره برداری از راهها
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 
سمتکارشناس اداره پیمان و رسیدگی
عکس
ناممحمود
نام خانوادگیاکبری
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی343
آدرسساختمان شماره یک، طبقه سوم
ادارهپیمان و رسیدگی
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 
سمتکارشناس اداره پیمان و رسیدگی
عکس
نامعلی
نام خانوادگیحیدرپور
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی344
آدرسساختمان شماره یک
ادارهپیمان و رسیدگی
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 
سمتکارشناس اداره پیمان و رسیدگی
عکس
نامحسن
نام خانوادگیسلطانی
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی343
آدرسساختمان شماره یک
ادارهپیمان و رسیدگی
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 
سمتكارشناس
عکس
ناممحمد
نام خانوادگیذكراللهي
تلفن مستقیم031-35059
نمابر
تلفن داخلی242
آدرسساختمان شماره 1 - طبقه3
ادارهپیمان و رسیدگی
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 
سمتكارشناس اداره ي فني و نظارت
عکس
نامشيما
نام خانوادگیكاظمي
تلفن مستقیم031-36651381
نمابر
تلفن داخلی113
آدرسساختمان شماره 2
ادارهنظارت فنی و بهره برداری از راهها
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 
سمتكارشناس واحد بازرگانی
عکس
نامعلي
نام خانوادگیسركاني
تلفن مستقیم031-36651381
نمابر
تلفن داخلی114
آدرسساختمان شماره 2
ادارهامور بازرگانی و سرمایه گذاری
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 
سمتکارشناس اداره پیمان و رسیدگی
عکس
نامزهره
نام خانوادگیناصحی
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی347
آدرس
ادارهپیمان و رسیدگی
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 
سمتکارشناس اداره پیمان و رسیدگی
عکس
نامحسین
نام خانوادگیمعمارمنتظرین
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی342
آدرسساختمان شماره یک
ادارهپیمان و رسیدگی
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 
سمتكارشناس اداره پيمان و رسيدگي
عکس
نامحسين
نام خانوادگینجفي
تلفن مستقیم031-36651381
نمابر
تلفن داخلی348
آدرسساختمان شماره  1
ادارهپیمان و رسیدگی
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 
سمتكارشناس مركز مديريت راه ها
عکس
نامسعيد
نام خانوادگیمهره كش
تلفن مستقیم031-35059
نمابر
تلفن داخلی118
آدرسساختمان شماره 1 - زير زمين
ادارهمدیریت راهها
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 
سمتكارشناس اداره بازرگانی و سرمایه گذاری
عکس
نامشهرزاد
نام خانوادگینصيري
تلفن مستقیم031-35059
نمابر
تلفن داخلی
آدرسساختمان شماره 2 - طبقه 1
ادارهامور بازرگانی و سرمایه گذاری
دسته بندیمعاونت ايمني فني و بهره برداري
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"