سمتمدیر کل
عکس
ناممهدي
نام خانوادگیخضري
تلفن مستقیم031-35059
نمابر
تلفن داخلی510 - 520
 
سمتمدیر دفتر مدیر کل
عکس
نامحميدرضا
نام خانوادگیخان احمدي
تلفن مستقیم031-35059
نمابر
تلفن داخلی510-520
 
سمتسرپرست واحد حقوقي
عکس
ناماحمد
نام خانوادگیانصاري
تلفن مستقیم031-36651381
نمابر
تلفن داخلی108
 
سمتکارشناس ارزیابی عملکرد
عکس
نامسوسن
نام خانوادگیزراعتي
تلفن مستقیم031-35059
نمابر
تلفن داخلی412
 
سمتكارشناس اداره برنامه ريزي و بودجه
عکس
نامفرنوش
نام خانوادگیكشاني
تلفن مستقیم031-35059
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمسئول مدیریت بحران و کارشناس اداره ایمنی و حریم راه ها
عکس
ناممرتضی
نام خانوادگیخلیلی
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی248
 
سمتكارشناس امور حقوقی
عکس
نامبتول
نام خانوادگیرفيعي
تلفن مستقیم031-35059
نمابر
تلفن داخلی424
 
سمتكارشناس برنامه و بودجه
عکس
نامآرش
نام خانوادگیگلبان
تلفن مستقیم35059
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتكارشناس امور حقوقی
عکس
نامحسين
نام خانوادگیدولتيار
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"