اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان : اخبار: با توجه به واگذاري برخي امور مربوط به صدوروتمديد كارت هوشمندرانندگان وناوگان به دفاتر پيشخوان وانجمن هاي صنفي ،جلسه بازآموزي قوانين ،مقررات و دستورالعمل هاي حوزه كارت هوشمند در اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان اصفهان برگزار شد. اخبار - با توجه به واگذاري برخي امور مربوط به صدوروتمديد... بازگشت به صفحه قبل
تاریخ انتشار:1398/11/28
جلسه بازآموزي قوانين ،مقررات ودستورالعمل هاي كارت هوشمند برگزارشد.
با توجه به واگذاري برخي امور مربوط به صدوروتمديد كارت هوشمندرانندگان وناوگان به دفاتر پيشخوان وانجمن هاي صنفي ،جلسه بازآموزي قوانين ،مقررات و دستورالعمل هاي حوزه كارت هوشمند در اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان اصفهان ،رئيس اداره حمل ونقل مسافراين اداره كل اذعان داشت: با توجه به واگذاري امور مربوط به كارت هوشمند رانندگان و ناوگان به اين اداره براي آگاهي بيشتر كاربران دفاتر پيشخوان و انجمن هاي صنفي ازدستورالعمل هاي حوزه كارت هوشمند وهمچنين بازآموزي قوانين ومقررات اين بخش ، برگزاري جلسات توجيهي در دستوركاراين اداره قرار دار د چرا كه آگاهي كاربران از آخرين دستورالعمل ها ويادآوري قوانين ومقررات قبلي را درجهت رفع ابهام وتسريع درروند رسيدگي به پرونده كارت هوشمند رانندگان ومالكان مراجعه كننده به دفاتر پيشخوان وسايرمراكزي كه اموركارت هوشمند را انجام ميدهند بسياركارساز وموثرخواهدبود.
رحيمي با اشاره به اين موضوع كه با توجه به بررسي به عمل آمده، بيشترين علت تاخيردررسيدگي به پرونده متقاضيان كارت هوشمند وساير امورمربوط به اين حوزه توسط مراكزانجام امور كارت هوشمند ، عدم آگاهي كاربران ازقوانين ومقررات ودستورالعمل ها مي باشد افزود: اين نقيصه باعث كندي روند انجام اموررانندگان شده است لذا برگزاري جلسات بازآموزي در اين زمينه منجر به  آگاهي ومسئوليت پذيري بيشتر كاربران خواهدشد.
وي خاطرنشان كرد: در طي5ماه اول سال جاري تعداد1042عددكارت هوشمند جديد براي رانندگان و580عددكارت نيزبراي ناوگان صادرگرديدواين درحالي است كه 19043 عددكارت هوشمندنيزبراي رانندگان تمديد شده است.
وي در پايان اظهاراميدواري كرد: تداوم برگزاري اين گونه جلسات ،پاسخگوئي به مشكلات مراكز انجام دهنده امور مربوط به كارت هوشمند ، مي تواند نقش موثري در جهت تسريع وتسهيل در رسيدگي به پرونده متقاضيان كارت هوشمندداشته باشد.

thumb-1
مشاهده ویدئو خبر        پرينت خبر  پرينت خبر  
Share on Google+
Share on Facebook
Share on twitter
مشخصات:
نظرات: *

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"