اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان : اخبار: كاهش تصادفات جاده اي ،مستلزم توسعه وپيشرفت سامانه هاي ثبت تخلف مي باشد. اخبار - كاهش تصادفات جاده اي ،مستلزم توسعه وپيشرفت... بازگشت به صفحه قبل
تاریخ انتشار:1398/12/05
مديركل اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان اصفهان:
كاهش تصادفات جاده اي ،مستلزم توسعه وپيشرفت سامانه هاي ثبت تخلف مي باشد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان اصفهان ،داريوش اماني درنشست تخصصي با فرماندهان پاسگاه هاي پليس راه استان اصفهان برتوسعه وپيشرفت سامانه هاي ثبت تخلف به منظور كاهش تصادفات وتلفات جاده اي تاكيد كرد وافزود:سامانه هاي ثبت تخلف، توجه به آن وارتقاءسطح كيفي وايمني  آنها از اهميت بسياري برخورداراست وبايدبيش از گذشته دراستان مورد توجه قرارگيرد.
داريوش اماني در ادامه خاطر نشان كرد: ازبحث هاي مهم وقابل توجه اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان اصفهان، وجودپاسگاه هاي پليس راه درسطح استان مي باشد و ازآنجاكه وجودآن هادركاهش تصادفات وتلفات جاده اي تاثيرچشمگيري داردبايدهميشه موردبررسي قرارگرفته تا اگرنواقصي دارد رفع شود.
وي با اشاره به اين مطلب كه ساختمان هاي قديمي پليس راه بايدتخريب وپاسگاه هاي جديدجايگزين آن ها شوداظهارداشت: بحث به روزشدن اين ساختمان ها اتفاق مباركي بودكه ازسال گذشته آغازوباهمكاري پليس راه واعتباراتي كه به آن اختصاص داده شده بود توانست باموفقيت چشمگيري روبه رو شود.
مديركل اداره حمل ونقل وپايانه هاي استان اصفهان تعدادپاسگاه هاي پليس راه استان را 13پاسگاه برشمرد وافزود:در سال جاري تعداد4پاسگاه در محورهاي  اصفهان-داران (سه راه دامنه)،اصفهان - نائين ،سميرم و اصفهان - تهران نوسازي مي شوند و اين در حالي است كه نوسازي مابقي پاسگاه هاي پليس راه استان ازجمله:نيك آباد،اصفهان - شهرضاونجف آبادنيزدر دردستوركارقرارداردوانشاا...درطي دوسال آينده تمامي پاسگاه هاي پليس راه استان مجهزبه سيستم هاي امنيتي به روز خواهند شد.
داريوش اماني درخصوص تجهيزات نوين امنيتي نيزاذعان داشت: باوجود اينكه استان اصفهان دراين خصوص باكمبود اعتباراتي مواجه بود امااين موردنيزدردستوركارقرارگرفته ودرتلاش هستيم باهمكاري صميمانه پليس راه اصفهان درسال جاري پيگيرواين موضوع راعملياتي كنيم .
 

thumb-1
مشاهده ویدئو خبر        پرينت خبر  پرينت خبر  
Share on Google+
Share on Facebook
Share on twitter
مشخصات:
نظرات: *

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"