اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان : اخبار: برگزاري نشست تخصصي حمل ونقل با حضور معاون برنامه ريزي سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي در اصفهان اخبار - برگزاري نشست تخصصي حمل ونقل با حضور معاون... بازگشت به صفحه قبل
تاریخ انتشار:1398/12/09
برگزاري نشست تخصصي حمل ونقل با حضور معاون برنامه ريزي سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي در اصفهان
در پي سفريكروزه آقاي مهندس متولي معاون برنامه ريزي وآقاي حاج اسماعيلي سرپرست دفتر حمل ونقل كالاي سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي به اصفهان طي نشستي درمحل سالن اجتماعات اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان اصفهان وانجمن صنفي شركتها وموسسات حمل ونقل كالاي اصفهان بهمراه بازديد از پايانه حمل ونقل كالاي اميركبيراصفهان وضعيت حمل ونقل جاده اي استان اصفهان مورد بررسي قرار گرفت در اين نشست كه ابتدا در محل اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان اصفهان انجام شد مهندس شمعانيان مدير كل حمل ونقل وپايانه هاي استان اصفهان گزارشي از وضعيت پروژه هاي آماده بهره برداري اين اداره كل با توجه به سفر وزير محترم راه وشهرسازي به اصفهان از جمله مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي ساربانان نايين(پارسه) در كيلومتر 31 محور نائين اردستان سمت راست ومجتمع خدماتي رفاهي بين راهي طلازرين نجف آباد واقع دركيلومتر 5تيران-شهركرد سمت راست وهمچنين مجموعه فرهنگي ورزشي اين اداره كل به جلسه ارائه وگفت با توجه به محدوديت زماني سفر وزير محترم راه وشهرسازي وحجم زياد پروژه هاي افتتاحي توسط ايشان افتتاح وبهره برداري از اين پروژه ها طي هفته جاري انجام خواهد شد در ادامه معاونين ورأساي ادارات كل حمل ونقل وپايانه هاي استان اصفهان با بيان مسائل وموارد پيشنهادي درجهت پيشبرداهداف سازمان راهداري وحمل و نقل جاده اي به بحث وتبادل نظر پرداختندازجمله مواردموارد عنوان شده توسط معاونين و روأساي ادارات،مشكلات ساختمان اداري اداره كل ،نوسازي ناوگان،واگذاري بارنامه،برخط سازي سيستم صدور بارنامه ،تغيير وضعيت پرسنل خريدخدمت، وضعيت كمبود نيروي انساني دراداره كل، يكسان سازي نرخ حمل ونقل،مشكلات فرمهاي نظرسنجي وپست جواب قبول ،به جلسه ارائه شده ودرادامه مهندس متولي معاون برنامه ريزي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ضمن تقدير و تشكر از اقدامات مؤثراداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان اصفهان درجهت پيشبرد اهداف سازمان در پاسخ به سؤالات پرسنلي همكاران اين اداره كل گفت؛قانون مديريت خدمات كشوري فصل الخطاب رسيدگي كردن به وضعيت معيشت پرسنل وكاركنان دولت است و اين مقررات روي ميز كاري سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي است وتمامي اقدامات سازمان براساس اين قانون ومقررات استوي گفت روح حاكم براين قانون اينست كه هرفردي كه درسيستم دولتي كار مي كند مي بايست از شرايط يكسان دردريافت ها برخوردار باشد ودرسازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي باستناد به اين قوانين تمامي اقدامات به نحو مطلوب درحال انجام استمعاون برنامه ريزي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي گفت؛درقانون مديريت خدمات كشوري چارچوبي كه براي پرداخت واستخدام افرادعنوان شده چارچوب مشخصي است براي تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي به پيماني و همچنين پيماني به رسمي نياز به چارچوب تشكيلاتي است و تحقق هراقدامي براي تبديل وضعيت پرسنل منوط به تصويب چارت تشكيلاتي است وي درادامه اشاره به ادغام دروزارت راه وشهرسازي وشرايط خاص سازمان راهداري وحمل و نقل جاده اي براي عبور ازاين اقدام سخن به ميان آورد وفراهم آوردن شرايط موثر واثرگذار وانجام مطلوب مأموريتهاي سازماني علي رغم كمبودها وكاستيها درادارات حمل ونقل وپايانه ها رابه جلسه يادآور شدوي درپايان اشاره به فراهم بودن بسترتوانايي ودانش و تجربه درحمل ونقل وپايانه هاي استان اصفهان كردوگفت؛انشاءاسازمان راهداري وحمل و نقل جاده اي همچنان بعنوان يك سازمان اثرگذار باتوجه وخروجي هاي مطلوبيكه دارد دروزارت راه وشهرسازي عنوان شودسپس معاون برنامه ريزي وسرپرست دفتر حمل ونقل كالاي سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي به همراه مديركل،معاون حمل ونقل ورأساي ادارات حمل و نقل وپايانه هاي استان اصفهان طي بازديدي از محل پايانه حمل ونقل كالاي امير كبير اصفهان درجلسه اي كه با حضورانجمن هاي صنفي شركتهاي كالاوكاميونداران برگزارشد حضور به هم رسانده ودرمورد وضعيت حمل و نقل جاده اي استان اصفهان به بحث وتبادل نظر پرداختنداز جمله مواردي كه دراين جلسه توسط مدير كل حمل نقل وپايانه هاي استان اصفهان ،رئيس كانون انجمن هاي صنفي شركتهاي حمل ونقل كالاي استان اصفهان ورئيس كانون انجمن هاي صنفي كاميونداران استان اصفهان مطرح شد انتقال پايانه حمل ونقل كالاي امير كبير اصفهان به شهرك هاي حمل و نقل ومسائل ومشكلات اين پايانه ومشكلات زيست محيطي به جهت قرار گرفتن در محدوده شهري اين پايانه واقدامات موثر درزمينه افتتاح فاز اول شهرك حمل ونقل لنجان درسال جاري با همت و تلاش آقاي باقري رئيس كانون انجمن هاي صنفي شركت هاي حمل و نقل استان اصفهان و همچنين روند پيگيري ساخت و ساز شهرك حمل و نقل خميني شهر به بحث وگفتگو پرداختنددر ادامه آقاي حاج اسماعيلي سرپرس ت دفتر حمل ونقل كالاي سازمان راهداري و حمل نقل جاده اي باتقدير و تشكر از مدير كل ومعاون حمل ونقل اداره كل حمل و نقل وپايانه هاي استان اصفهان به جهت تعامل وهمكاري باتشكلهاي صنفي وارتباط دوسويه بين اين اداره كل وتشكلهاي صنفي استان اين تعامل بسيار مطلوب راباعث پيشرفت حمل ونقل جاده اي استان والگو قرار گرفتن اين استان در كشور عنوان نمودوي در ادامه اشاره به حوزه فعاليت شركت هاي حمل و نقل كردوگفت باتوجه به گستردگي شهرها وخارج شدن مراكز توليد بيشتر استانهاي كشور از شهرها نياز به كاركارشناسي در زمينه حوزه جغرافيايي فعاليت شركت ها مي باشدكه با توجه به مشكلات خاص آن مي بايست باتعريف حوزه حمل ونقل تشكلهاي صنفي حمل ونقل استان طي برگزاري جلسات هماهنگي با شركتهاي حمل ونقل توافقاتي دراين زمينه انجام دهنددرپايان اين جلسه؛مهندس متولي معاون برنامه ريزي سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي از اقدامات مؤثراداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان اصفهان وتشكلهاي صنفي حمل ونقل استان اصفهان تقدير و تشكر كردو اين استان راباتوجه به رتبه اول درتعداد شركت هاي حمل و نقل كالا وميزان جابجايي كالا در كشور از نظر موقعيت حمل ونقلي بسيار ويژه وبا اهميت توصيف كردوادامه داد:باتوجه به بازديد به عمل آمده از پايانه حمل ونقل كالاي امير كبير اصفهان مشكلات اين پايانه با پيگيري استان اصفهان ومكاتبه با مركزانشاءارفع خواهد شدوي در ادامه از انجام سيستم برخط سازي بارنامه ها والزام صدور بارنامه توسط شركت هاي حمل ونقل كالا با ارائه كدشناسه ازمركز گفت؛باتوجه به وجود مشكلات احتمالي دراجراي اين سيستم دركشور جاي نگراني براي شركت هاي حمل ونقل استان نيست وموارد مشكلات توسط اداره كل حمل و نقل وپايانه هاي استان به مركز ارسال تانسبت به رفع مشكل بابرگزاري جلسات كارشناسي اقدام شود
thumb-1
مشاهده ویدئو خبر        پرينت خبر  پرينت خبر  
Share on Google+
Share on Facebook
Share on twitter
مشخصات:
نظرات: *

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"